Veilig sportklimaat

Ritola Korfbal, Zuidlaren

Sportiviteit, respect en veiligheid.

Dat sport, en zeker korfbal, leuk is weten wij al jaren bij Ritola. Al vele jaren staat Ritola Korfbal in Zuidlaren voor een fijn en plezierig sportklimaat. We zijn met de hoogste teams gericht op prestatie, maar zoals ook in ons beleidsplan beschreven staat is gezelligheid een belangrijke pijler.

Prestatie gerichtheid brengt ook gevaren met zich mee. Aanmoedigen kan omslaan in wangedrag, agressie naar leiding, onderlinge strijd en concurrentie.

Binnen Ritola Korfbal is vanuit verschillende kanten en commissies al veel aandacht voor respect en sportiviteit. Onder andere zijn wij actief in ontvangst en begeleiding van gastscheidsrechters. Hiervoor hebben wij reeds een aanmoedigingsoorkonde van de KNKV mogen ontvangen. Verder worden onze jeugdtrainers opgeleid met het concept van Positief Coachen. Hiervoor zijn al enkele keren de theatervoorstellingen hiervan door onze jeugdtrainers bezocht. Verder is in onze kantine een sportiviteitscode prominent zichtbaar. Deze is vanuit een ALV van een paar jaar geleden geïnitieerd. Hierbij is ook afgesproken te proberen elkaar langs de lijn actief aan te spreken op negatief aanmoedigen en wangedrag naar spelers of leiding.

Sporten doen we met z’n allen en zeker met veel vrijwilligers. Ondanks de inspanningen zoals die er al zijn om wangedrag te voorkomen, blijft de mogelijkheid van het ontstaan van wangedrag niet ondenkbaar.

Om hierop zo goed mogelijk voorbereid te zijn is dit document als leidraad en houvast om misstanden en wangedrag zo vroeg mogelijk te kunnen aanpakken. Het bestuur van Ritola Korfbal onderschrijft dit. De taakomschrijvingen van alle functies, zoals trainers, begeleiders, commissies, bestuur etc zijn al eerder vastgelegd in het Handboek Kwaliteitssysteem Ritola Korfbal. Dit document is een aanvulling daarop.

Veilig Sportklimaat

Als inspiratie is het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ van de NOC-NSF als houvast in dit beleidsstuk gebruikt. Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Om ervoor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: bestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

(naar tekst uit: Platvorm Vrijwillige Inzet)

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te onderschrijven. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Aanname beleid

Binnen onze vereniging is er vanouds her een sterke band tussen alle leden. Vaak is men al langer of via andere wegen met elkaar bekend. Toch is het lastig iemand met verkeerde bedoelingen te herkennen. Grensoverschrijdend gedrag herken je niet makkelijk aan de buitenkant. Met een goed aannamebeleid hopen we ernstige problemen te voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen onze sportorganisatie een functie te willen vervullen. Wij houden ons daarom aan onderstaande stappen bij de aanname van een nieuwe vrijwilliger:

 • We houden een kennismakingsgesprek.
 • Bij onvoldoende voorkennis doen wij een referenties onderzoek.
 • Wij laten een VOG aanvragen en herhalen dat elke 3-5 jaar.
 • Wij maken de begeleider lid van de bond (daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte) en als dat niet kan, laten we de kandidaat vrijwilliger kennis maken van onze gedragsregels en deze onderschrijven.
 • Elke kandidaat vrijwilliger maken wij bekend met de onze gedragsregels (zie hierboven).

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Algemeen: In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. In de praktijk blijkt dat de functies van de vertrouwenspersoon en de vertrouwenscontactpersoon vaak door elkaar gehaald worden. Daarom in deze alinea een uitleg van de inhoud van deze functies en de huidige structuur in Nederland. Specifieker wordt de functie van VCP binnen onze vereniging benoemd.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is binnen de sportvereniging of de bond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is ook degene die het preventief beleid opzet binnen de vereniging.
Vele verenigingen en alle – bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben een VCP. De VCP van de sportbonden is beschikbaar voor haar sportverenigingen en individuele leden. Mocht de sportvereniging zelf een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de sportvereniging bij de VCP van de sportbond terecht voor ondersteuning in de procedurele rol.

Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Binnen onze vereniging is Saskia Gubler onze VCP. Zij zal zo nodig ondersteund worden door Roelf Tuinman. Zoals hieronder beschreven kunnen deze personen zo nodig en in overleg met de betrokkenen hulp en advies vragen aan een VP van de NOC*NSF.

De bereikbaarheid van de VCP van onze vereniging is terug te vinden op de website: www.ritola.nl

Elk lid of vrijwilliger kan ook zelf contact zoeken voor hulp bij en over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen op www.centrumveiligesport.nl

De vertrouwenspersoon

Naast dit netwerk van vertrouwenscontactpersonen is er bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde, als aan het verenigingsbestuur.
Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon – zeer wenselijk. De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via www.centrumveiligesport.nl

Zoals gezegd kan ieder lid van de vereniging ook zelf contact zoeken met een vertrouwenspersoon van Centrumveiligesport. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon).

Afsluiting

Het bestuur van Ritola Korfbal staat volledig achter het door de KNKV omarmde en door NOC*NSF verder uitgewerkte concept van veilig sporten via CentrumVeiligeSport (www.centrumveiligesport.nl) en de door de KNKV gedeelde visie en gevoerde beleid ten aanzien van Sportiviteit en Respect (www.knkv.nl/verenigingsservice/sportiviteit/voor-bestuurders).

We hopen middels dit beleidsstuk, die gepubliceerd wordt op de website www.ritola.nl dit vereniging breed duidelijk uit te dragen.

Namens het bestuur van Ritola Korfbal, Zuidlaren.